กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางบุณฑริกา มั่นเหมาะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายขอม แต้มกลาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายสุรศักดิ์ ฉิมแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางบุญทัน แต้มกลาง
ครู คศ.3