ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ก.ย. 63 โรงเรียนมาศึกษาดูงาน
การแต่งกายชุดพื้นเมือง
02 ก.ย. 63 พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านโพนจาน 
ณ อาคารบวรวรานุสรณ์ การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี) โรงเรียนบ้านโพนจาน