กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางไพจิตร จันทะขิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายวัฒนา ผึ้งศรี
ครู คศ.3

นางสาวสุภัทรตรา กุลยะ
ครู คศ.3

นางสาวสมใจ บุรีขันธ์
ครู คศ.1

นางนาฎนภา ตั้งธำรงธนวัฒน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2