กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิราวรรณ สาดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางนิดา ราชมณี
ครู คศ.3

นางสาวพิศมัย ขวาไชยวี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกวินนา แสนเขื่อน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกัญญารัตน์ พันวัน
ครูผู้ช่วย