กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิลาวัณย์ แดงสด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนาถยา อุปศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอุษณีย์ เพียรดี
ครู คศ.1