กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอุษณีย์ เพียรดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนาถยา อุปศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกมลลักษณ์ บุรีขันธ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1