กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรนุช ดวงดูสัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอรอนงค์ คำมุงคุณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1