ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนบ้านโพนจาน  ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 10 ตำบลโพนจาน  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190  โทรศัพท์ 0-42 595-219  website http:// phonchan.com  

             โรงเรียนบ้านโพนจานจัดตั้งเมื่อวันที่ 1  ธันวาคม  2481 มีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลโพนสวรรค์ 4  เริ่มแรกใช้ศาลาการเปรียญวัดศรีสว่างบ้านกลางจานเป็นสถานที่เรียน  และมีนักเรียนในเขตบริการ  3  หมู่บ้าน คือบ้านโพนจาน  บ้านกลางจาน และบ้านบงคำ เปิดสอนระดับชั้นประถมปีที่ 1 – 4  มีนายดวง  กิติศรีวรพันธุ์  เป็นครูใหญ่คนแรก 
             ต่อมาในปี 2485  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน ทางราชการร่วมกับชาวบ้านได้บุกเบิกป่าก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้หลังคาทรงปั้นหยาขนาด 4 ห้องเรียน ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน  และเปลี่ยนชื่อเป็น   โรงเรียนบ้านโพนจาน ต่อมาบ้านโพนจานแยกออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ บ้านโพนจาน และ บ้านโพนเจริญ  โรงเรียนก็ถูกแยกออกมาพร้อมกับหมู่บ้านใหม่ด้วย 
             ปีการศึกษา 2516  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 7  เป็นโรงเรียนลำดับที่  2  ต่อจาก โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 
             ปีการศึกษา  2520  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้โรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศเปิดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาปี  2521 และได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร  จึงคงลดเหลือการจัดการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
             ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการ   ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนแรกของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนสวรรค์ โดยมีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียน   69  คน และ  ปัจจุบันปี 2561   ตั้งแต่จัดตั้ง โรงเรียนจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 80  ปี  มีนายกฤษณะ  นิคำ    เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีจำนวน
บุคลากร  39  คน  มีนักเรียน 683  คน(ชาย 329 คนหญิง 356 คน)