ปฐมวัย

นางสาวลำพูน ช่วยสุด
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางอังสุมาลิน นิคำ
ครู คศ.1

นางสาวอารีรัตน์ ธิวะโต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาววิลัยวรรณ กุจนา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวรัตนา ราชมณี
พนักงานราชการ