กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางดาราภรณ์ พิทักษ์
ครู คศ.3

นางวรรณทัย แก้วก่า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอุไรพร เชื้อสุก
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลิดา กิจสมพงษ์
ครูผู้ช่วย